Satış ve Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1: TARAFLAR

 1. KİŞİAL EĞİTİM – Yüreğir V.D. – 5630627114 (Bundan sonra Lisans Veren olarak anılacaktır.)
  Akıncılar Mah. 3971 Sok. N:10 Yüreğir/ADANA
  Veri İşleme Barındırma ve İlgili Faaliyetleri
  Eğitim Destekleyici Faaliyet Danışmanlık

 2. İşbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcı

Arasında ve aşağıda taraflarca belirlenen şartlar dahilinde akdedilmiştir.

MADDE 2: TANIMLAR

 1. Lisans Veren, İşbu sözleşme kapsamında Lisans Alan’a sözleşme konusu programın kullanım hakkını sağlayan KİŞİAL EĞİTİM'i,
 2. Lisans Alan, İşbu sözleşme kapsamında Lisans Veren’in sağladığı kullanım hakkını alan kullanıcıyı,
 3. Taraflar, Lisans Veren ve Lisans Alan’ı
 4. FxMatik, İşbu sözleşme konusu programı,
 5. Sözleşme, İşbu lisans sözleşmesini ifade etmektedir.

MADDE 3: KONU VE KAPSAM

 1. İşbu sözleşmenin konusu, Lisans Veren tarafından oluşturulan ve tüm kullanım hakları Lisans Veren’e ait olan FxMatik isimli programın kullanım hakkı izninin, işbu sözleşmede belirlenen sınırlar dahilinde belirli süreli ve basit ruhsat olarak Lisans Alan’a verilmesidir. Lisans Veren, gerekli gördüğü hallerde, Lisans Alan’ın işbu sözleşmeden doğan haklarına halel getirmeyecek şekilde sözleşmede tek taraflı değişiklik yapma hakkını haizdir.
 2. Lisans Veren tarafından Lisans Alan’a verilen kullanım izni, inhisari nitelikte değildir. Basit ruhsat olarak işbu sözleşme kapsamında Lisans Alan’a verilen kullanım izni, Lisans Alan tarafından üçüncü kişilere devredilemez, geçici de olsa üçüncü kişilerin kullanımına sunulamaz, sözleşme kapsamındaki haklar Lisans Alan tarafından devredilemez ve alt lisans verilemez.

MADDE 4: MALİ ŞARTLAR

 1. İşbu sözleşme konusu program olan FxMatik’in 6 aylık kullanım hakkı karşılığında Lisans Alan tarafından Lisans Veren’e ödenmesi gereken bedel toplamda KDV Dahil 3.900,00TL, 12 aylık kullanım hakkı karşılığında Lisans Alan tarafından Lisans Veren’e ödenmesi gereken bedel ise toplamda KDV Dahil 7.100,00TL dir.
 2. FxMatik’in kullanım hakkı karşılığında Lisans Veren’e ödenecek toplam bedelin, sözleşme onay tarihinde ve tek seferde, kullanıcı tarafından belirtilen kredi kartından çekilmek suretiyle tahsil edileceğini Lisans Alan gayrı kabili rücu kabul ve taahhüt etmiştir.
 3. Lisans Alan tarafından yapılacak ödemelerin karşılığı olarak, Lisans Veren tarafından keşide edilecek e-faturalar, Lisans Alan tarafından işbu sözleşme kapsamında bildirilen e-posta adresine gönderilecektir.

MADDE 5: TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Lisans Veren işbu sözleşme ile birlikte, Lisans Alan’a 3.a maddede sözü edilen FxMatik isimli yazılımın kullanım hakkını, alt lisans verme yetkisi olmaksızın vermeyi kabul ve taahhüt eder.
 2. Lisans Alan, Lisans Veren tarafından kendisine sağlanan kullanım hakkını üçüncü kişilere devretmeyeceğini, kendi şahsi kullanımı dışında herhangi bir kullanım sağlamayacağını, programa ilişkin hiçbir bilgi ve belgeyi gerek sosyal medya mecraları gerekse diğer mecralarda paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder. FxMatik’in sözleşmede belirlenen sınırlar dışında kullanıldığının anlaşılması durumunda, Lisans Veren tüm kullanıcı ismi ve şifresini iptal etme hakkını haizdir.

MADDE 6: SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

 1. İşbu sözleşme, Lisans Alan’ın üyeliğini oluşturduğu tarihten 6 aylık kullanım hakkına göre 6 ay sonrasına, 12 aylık kullanım hakkına göre 12 ay sonrasına kadarki süreyi kapsamaktadır.
 2. Taraflardan herhangi biri işbu sözleşmenin sona erme tarihinden en geç 1 (bir) ay öncesine kadar, sözleşmeyi sona erdirmek istediğini ifade eden bildirimi yazılı olarak karşı tarafa bildirmediği takdirde sözleşme, kullanım hakkı doğrultusunda 6 aylık kullanımdan yararlandıysa gelecek 6 (altı) aylık dönem için, 12 aylık kullanımdan yararlandıysa gelecek 12 (on iki) aylık dönem için de aynı hüküm ve şartlarla geçerliliğini sürdürecek ve fesih hakkının kullanılmadığı her dönem için bu madde uygulanacaktır.
 3. Fesih hakkının yazılı olarak yapılması şekil şartı olup aksi haldeki bildirimlerin geçerliliği olmayacaktır. Yapılacak yazılı bildirimlerin tarafların işbu sözleşme ile belirlenen e-posta adreslerine yapılması gerekmektedir.
 4. Lisans Alan tarafından, sözleşmeye konu ödemelerin yapılmaması veya sözleşme hükümlerine aykırı davranılması durumunda Lisans Verene yapacağı yazılı bildirim ile sözleşmeyi geçmişe dönük olarak ortadan kaldırma hak ve yetkisine sahip olacaktır.

MADDE 7: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 1. İşbu sözleşmenin diğer hükümlerine halel getirmeksizin, taraflar bu sözleşmenin yürütülmesinde, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin mevzuata, düzenlenen aydınlatma metnine, kişisel verilerin korunması politikası ve diğer metinlere her zaman uymayı taahhüt ederler.
 2. Lisans Veren, veri sorumlusu sıfatı ile, Lisans Alan tarafından kendisine bildirilen kişisel verileri, veri işleme şartlarına uyarak ve azami ölçüde güvenlik şartlarını sağlayarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde işleme hakkına sahip olacaktır.
 3. Lisans Veren, kendisine bildirilen kişisel veriler, Lisans Veren’in açık rızası olmaksızın 3. kişiler ile paylaşmayacağını, herhangi bir hasara veya ifşaya ilişkin tüm önlemleri alacağını, verilerin işlenmesi veya saklanmasını gerektiren şartlar ortadan kalktığında da verileri yasal süresi içerisinde imha edeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

MADDE 8: GİZLİLİK VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 1. Lisans Alan hiçbir şekilde ve nedenle Lisans Veren tarafından kullanım hakkı kendisine verilen FxMatik’i, çoğaltma, değiştirme, derleme, yazılımın kaynak koduna ulaşma, yazılım üzerinden işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Platforma ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi yasak olup, yapılması ve sözleşme şartlarının ihlal edilmesi durumunda Lisans Veren’in işbu sözleşmeyi fesih etme ve 10.000,00 (on bin) TL cezai şartın kendisine ödenmesini talep etme hakkı doğacaktır. Taraflar bu hususları karşılıklı olarak kabul ve taahhüt etmişlerdir.
 2. Tarafların birbirlerinden ve üçüncü kişilerden işbu sözleşme sürecinde, öncesinde veya sonrasında öğrendikleri, işbu sözleşme veya bu sözleşme kapsamındaki işlemler ve kullanımlar ile ilgili olarak ya da diğer konularda taraflarla, işle, müşterilerle ve tüm faaliyetlerle ilgili yazılı ve sözlü her türlü yazışma ve bilgiler, gizlilik şartıyla açıklanmış kabul edilecektir. Taraflar, diğer tarafın gizli bilgilerini yetkisiz ifşa, kopyalama ve kullanmaya karşı uygun güvenlik tedbirlerini ihtimam derecesinden daha azını göstermeyeceklerdir. Bu bilgiler herhangi bir sebeple kullanılmayacak ve üçüncü kişilerin kullanımına sunulmayacaktır. Taraflar aksine durumlarda, karşı tarafın bu nedenle uğrayacağı her türlü zararları tazmin etmeyi kabul ve taahhüt ederler.
 3. Lisans Veren, işbu sözleşme ile Lisans Alan’a sağlayacağı kullanım hakkı ile, hiçbir şekilde kar elde etme, yatırım yapma ve benzeri taahhütlerde bulunmamaktadır. FxMatik kapsamında yapılan tüm analiz, çalışma ve raporlamalar teorik çalışmalar olup hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermemekte ve Lisans Alan’ı finansal piyasalarda yönlendirme amacı taşımamaktadır. FxMatik kapsamında yapılan analizler, raporlamaların finansal piyasalar ile ilişkilendirilip değerlendirilmesi tamamen Lisans Alan’ın kendi uhdesinde olup Lisans Alan’ın sorumluluğunda değildir. Taraflar işbu husus üzerinde karşılıklı olarak anlaşıp mutabakata varmışlardır.
 4. İşbu sözleşmenin uygulanmasında, başta 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Kanunları geçerli olacak ve sözleşme kapsamında doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, 4 sayfa 7 ana maddedir.