KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İŞLENMESİNE YÖNELİK GENEL AYDINLATMA METNİ

Fx Matik, Veri Sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ve kanunun belirlenmiş sınırlar dahilinde kayıt altına almakta ve işlemektedir. Aşağıda kişisel verilerinizin saklanması ve işlenmesine ilişkin detaylı açıklamalarımız yer almaktadır. Bunun yanı sıra, işbu Aydınlatma Metni siz değerli ziyaretçilerimizin/kullanıcılarımızın aydınlatılması, konuya ilişkin bilgi sahibi olunması amacıyla hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI VE İŞLENMESİNDEKİ HUKUKİ SEBEPLER VE AMAÇLAR

Fx Matik olarak kullanıcılarımızın ad, soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi, fatura adresi, kredi kartı bilgileri, kimlik fotokopileri gibi kişisel verilerini 6698 sayılı kanunun 5. Ve 6. Maddeleri çerçevesinde ve kanun sınırlarında işlemekteyiz. Örnekseme yolu ile bahsettiğimiz kişisel verilerin işlenmesindeki amaçlarımız aşağıdaki gibidir;

I. Fx Matik tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetlerden, ilgililerin faydalandırılması amacıyla gerekli çalışmaların yapılarak ilgili süreçlerin yönetilmesi,

II. Fx Matik ile iş ilişkisi bulunan tüm gerçek ve tüzel kişilerin hukuki, ticari, iş güvenliklerinin sağlanabilmesi,

III. Fx Matik olarak ticari, hukuki, stratejik planlamaların usulüne uygun şekilde yapılıp icraya konması,

IV. Kullanıcılarımıza sunulan tüm ürün ve hizmetlerimizin, yine kullanıcılarımızın lehine olacak şekilde geliştirilmesi ve özelleştirilmesi ve bu amaçla gerek kamusal gerekse özel işbirliklerinin yapılması,

V. Kullanıcılarımızın, ürün ve hizmetlerimize ilişkin tüm talep ve şikayetlerinin alınarak bunların giderilmesi için çalışmaların yapılması,

VI. Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili yapılacak tüm değişikliklerin kullanıcılarımıza ivedi şekilde bildirilerek gerekli iş ve işlemlerin takibinin sağlanması,

VII. Sözleşme ilişkilerinin takibi ve finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi,

VIII. Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirlenen toplanma yöntemleri ile hukuka uygun olarak saklanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz, dürüstlük kuralları başta olmak üzere, güncel, belirli, meşru, işlenen amaçla ölçülü ve sadece gereken süre kadar muhafaza edilmek üzere işlenmektedir. Kişisel verilerinizin toplanması ile ilgili olarak farklı yöntemler kullanılmakla birlikte genellikle lisans sözleşmesinin tarafınızca doldurularak bizzat adresimize gönderilmesi ya da e-posta kanalı ile tarafımıza iletilmesi ile veriler toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLANAN VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kişisel verileri toplanan veri sahipleri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde düzenlenen ve aşağıda da sıralanan haklara sahiptir;

I. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

II. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

III. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

IV. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

V. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

VI. Kişisel verilerin silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini isteme,

VII. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

VIII. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRESİ VE İMHA YÖNTEMİ

Kişisel verilerin saklama süreleri kişisel verilere ve somut olaya, teamüllere, yasal düzenlemelerde öngörülen sürelere ve diğer nedenlere göre değişmektedir. Örneğin sözleşme ilişkileri nedeni ile işlenen kişisel verileriniz sözleşme ilişkisi sonlandığı tarihten itibaren 10 yıl saklanmakta ve periyodik imha sürelerine uyularak imha edilmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. Maddesine göre ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, saklanmasını ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Fx Matik olarak da kişisel verilerinizin, tarafınızca yapılan talep üzerine veya iş ilişkisinin sonlanmasının üzerine kanunda öngörülen süre içerisinde tarafımızca imha edileceği bilgisini dikkatlerinize sunarız.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kullanıcılarımızın kişisel verileri aşağıda belirttiğimiz kurum ve kuruluşlara / aktarma gruplarına / e-posta kanalı ile / bulut sistemine kanunların sınırları çerçevesinde aktarılmaktadır:

i. Google ve iş ortakları

ii. İyzico

iii. Paraşüt.com

iv. Emniyet Genel Müdürlüğü (Kanunen zorunlu kılınan hallerde),

v. E-posta Kanalı ile ilgili Server’a

vi. Hizmet Sağlayıcılar (Google),

vii. Yasama, Yürütme, Yargı Organlarına (Kanunen zorunlu kılınan hallerde),

viii. Veri işleyen ve Veri sorumlularına.

Fx Matik olarak kişisel verilerinize ilişkin yukarıda açıklandığı şekilde, azami derecede ihtimam göstererek depolama ve işleme yapmakta ve kanunen belirlenen sınırlar dahilinde sizlere en iyi hizmeti sunma çabası göstermekteyiz. İlgili süreçlere dair her türlü soru-önerilerinizi fxmatik@fxmatik.com.tr e-posta adresimize yönlendirebilirsiniz. Saygılarımızla,